Γενικοί όροι


Γενικοί Όροι:

 • Στον αγώνα τρεξίματος 15χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2006)
 • Στον αγώνα τρεξίματος 10χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2012)
 • Στον αγώνα τρεξίματος 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2012)
 • Στον κολυμβητικό αγώνα 1,5 μιλίου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 14 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2010). Για τη συμμετοχή στον αγώνα κολύμβησης, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώνουν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Για τη συμμετοχή ανήλικου αθλητή η γονική συναίνεση κρίνεται απαραίτητη.
 • Για όλους τους δρομείς, κολυμβητές κάτω των 18 ετών η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «SANTORINI EXPERIENCE» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 • Κάθε δρομέας/κολυμβητής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 • Κάθε δρομέας/κολυμβητής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 • Το SANTORINI EXPERIENCE και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 • Στους αγώνες της διοργάνωσης «SANTORINI EXPERIENCE» μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς/κολυμβητές.
 • Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του θώρακά τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 • Το «SANTORINI EXPERIENCE» πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα το SANTORINI EXPERIENCE και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς/κολυμβητές, αλλά μπορεί να μεταφερθεί.
 • Το SANTORINI EXPERIENCE και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του SANTORINI EXPERIENCE.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για τον λόγο αυτό.
 • Η διοργάνωση μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή / αθλήτριας που δεν συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους της διοργάνωσης ή αν κρίνει ότι η εμφάνισή του δεν είναι η πρέπουσα.
 • Η διοργάνωση διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μεταβολής των όρων συμμετοχής ή άλλων στοιχείων της προκήρυξης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αφού όμως προβεί στη σχετική ανακοίνωση

 
Όροι Εγγραφής:

 • Το SANTORINI EXPERIENCE και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης «SANTORINI EXPERIENCE» είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών. Τα τραπεζικά ή άλλα έξοδα επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Μη έγκυρες εγγραφές, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα/κολυμβητή, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα τρεξίματος/κολύμβησης της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται ακολούθως. Εγκρίνεται η επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση σχετικού αιτήματος το αργότερο έως τις 20/08/2024. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή ανωτέρας βίας η διοργάνωση έχει κάθε δικαίωμα αλλαγής (ημερομηνίες, διαδρομές), με σκοπό τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των αθλητών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το αγώνισμα ή ολόκληρη η διοργάνωση, η διοργανώτρια αρχή δεν επιστρέφει τα χρήματα στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση προσφέρεται δωρεάν ως αποζημίωση. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή της διοργάνωσης, η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον κόστη που ίσως προκύψουν και αφορούν επιπλέον ταξιδιωτικά κόστη του συμμετέχοντα και των συνοδών του (μεταφορά, διαμονή, μετακίνηση στον χώρο της εκδήλωσης).
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος t-shirt εκ μέρους του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η εγγραφή του/της στο Ενισχυμένο ή Πλήρες Επίπεδο Εγγραφής).

 
Όροι Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής:


Όροι Συμμετοχής την Hμέρα του Αγώνα:

 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 • Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα του SANTORINI EXPERIENCE έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.
 • Όλοι οι δρομείς, κολυμβητές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο αφετηρίας του αγώνα τους τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης
 • Την ημέρα του αγώνα θα λειτουργήσει χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων. Δεκτές θα γίνονται μόνο τσάντες φύλαξης/μεταφοράς που έχουν δοθεί από τη διοργάνωση και θα πρέπει να έχει κολληθεί το σχετικό αυτοκόλλητο που θα περιέχεται στο πακέτο συμμετοχής.
 • Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα/κολυμβητή σε καμία περίπτωση.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ' όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς/κολυμβητές (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα. 
 • Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου/μηχανοκίνητου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα/κολυμβητή είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής τρεξίματος των 15 χλμ. έχει οριστεί στα εκατόν ενενήντα πέντε (195) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής τρεξίματος των 10χλμ έχει οριστεί στα εκατόν τριάντα (130) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής τρεξίματος των 5χλμ έχει οριστεί στα εξήντα πέντε (65) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης του 1,5 μιλίου έχει οριστεί στα εκατό (100) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από το σήμα εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 • Οι κολυμβητές θα χωριστούν σε γκρουπ ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
 • Οι συμμετέχοντες της διαδρομής κολύμβησης 1,5 μιλίου μπορούν να αγωνιστούν με γυαλάκια και μαγιό ή φόρμα κολύμβησης (wetsuit), ωστόσο ο χρόνος όσων αγωνιστούν με wetsuit δεν θα συμπεριληφθεί στα επίσημα αποτελέσματα.
 • Η χρήση μάσκας, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλων, δεν επιτρέπεται.
 • O κάθε συμμετέχοντας στην κολύμβηση θα φέρει ατομικό πλωτήρα (που θα του παρέχει η διοργάνωση) ειδάλλως δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες εφόσον είναι αθλητές-αθλήτριες της ΚΟΕ θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο δελτίο υγείας.
 • Οι υπόλοιποι κολυμβητές-κολυμβήτριες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου, η οποία να έχει εκδοθεί έως και 2 μήνες πριν τη διοργάνωση.
 • Ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα και οι κριτές που έχει ορίσει η ομοσπονδία μπορούν με ομόφωνη γνώμη να σταματήσουν αθλητή στον αγώνα κολύμβησης 1,5 μιλίου ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης ή αν κρίνουν ότι κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.
 • Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα/κολυμβητή.
 

 

SANTORINI EXPERIENCE

Το Santorini Experience είναι η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού της Σαντορίνης και περιλαμβάνει αγώνες τρεξίματος και κολύμβησης, έχοντας ως φόντο τις μαγευτικές περιοχές της Οίας, του Ημεροβιγλίου, των Φηρών και του Ηφαιστείου. Αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.
Περισσότερο Experience